ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

احداث ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز