-->

تحویل قطعی دانشکده علوم پایه در ارومیه انجام شد.

Author :  

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز